Tramvají číslo 3 na Vinice

Cílem dalšího rozvoje kapacitní tramvajové dopravy v Plzni se může stát lokalita Vinice. Důvodem je jednak vysoké vytížení současné autobusové dopravy, její významný souběh se stávající kolejovou sítí a chystaný rozvoj bytové výstavby v lokalitě Vinice-sever.

Základni informace

Seznamte se s trojkou na Vinice

Rozvoj města Plzeň i jeho městských částí se nezastavuje a nyní je vhodný čas prověřit uskutečnění plánu starého více než 30 let. Přivedením moderní kapacitní tramvaje na Vinice zároveň můžeme doplnit do schématu linek chybějící trojku. Ta nám pomůže i při rozvoji a obsluze centrální části města. Lepší veřejnou dopravou docílíme snížení počtu cest automobilů a přispějeme k plnění cílů Strategického plánu města. Stačí k tomu jen kousek. Kousek od Karlovarské třídy ke Znojemské ulici.


Trocha historie a co se dosud pro záměr udělalo

Na konci osmdesátých let minulého století byla v Plzni zahájena výstavba panelového sídliště Vinice. Byla zastavena krátce po společenských změnách v roce 1990, kdy se stavebně podařilo dokončit jen její část jižně od ulice Na Chmelnicích. Později panelovou výstavbu doplnily činžovní a rodinné domky tzv.  Obytné zóny Sylván. Pro dopravní obsluhu území Vinic je klíčová ulice Na Chmelnicích, v jejímž existujícím dělícím pásu bylo před rokem 1990 počítáno s tramvajovou tratí, která měla mít konečnou v další plánované zástavbě pod Sylvánem. Trať však nebyla v té době realizována a území tak obsluhuje velmi frekventovaná autobusová linka č. 41. Podstatná část trasy tramvaje je však územně připravena na vložení vlastní tramvajové dráhy. Město Plzeň dodnes převážnou část trasy tramvaje chrání územně strategickými dokumenty pro možnou budoucí dostavbu. Právě další plánované rozšiřování bytové výstavby podle projektu Vinice-sever znamená nový podnět k realizaci záměru.

Postupně bylo zpracováno několik územně - plánovacích dokumentů pro tramvajovou trať Vinice. Zde je jejich výčet:

Proč bychom měli mít tramvajovou trať na Vinice?

Kapacita

Autobusová linka č. 41 přepravuje na Vinice podobný počet cestujících denně jako tramvajová linka do Bolevce (cca 4000). V současnosti má na Vinicích trvalé bydliště asi 7500 obyvatel. Dalších asi 5000 bude bydlet v docházkové vzdálenosti od trati v chystané zástavbě podle projektu Vinice-sever.

Zrychlení

Trať by přinesla rychlejší a zejména spolehlivější cestování, bez rizika stání autobusu v dopravních zácpách. Především díky samostatnému tramvajovému tělesu a možnosti lepší preference vozidel na křižovatkách. Spojení z oblasti zastávky Hodonínská k Hlavnímu nádraží se tak díky jízdě mimo silnice zrychlí až o 7 minut (v závislosti na denní době).

Synergie

Trasa současné autobusové linky č. 41 z centra města na Vinice z velké části vede v souběhu s tramvajovou sítí, která je oddělena od ostatní dopravy. Realizací krátké tratě na Vinice lze lépe využít stávající kolejovou infrastrukturu přednostně budovanou pro veřejnou dopravu. Napájení tramvajové trati může sloužit i pro další elektrifikaci MHD na Severním Předměstí, v prvé řadě trolejbusové trati k nemocnici Lochotín a na Košutku.


Vizualizace zastávky Sedlecká (Hodonínská) v ulici Na Chmelnicích 

Úspora energie a snížení zátěže životního prostředí

Při dopravní obsluze místní čtvrti Vinice spotřebují autobusy v pracovní den přibližně asi 1000 litrů motorové nafty. Základní surovinou pro její výroby je ropa, kterou dovážíme převážně z politicky a ekonomicky nestabilních států. Spalováním nafty vznikající emise a prach pak negativně zatěžují životní prostředí obyvatel. Změnou zdroje napájení veřejné dopravy na elektřinu, kterou v Česku jsme schopni získávat i z lokálních, čistých a obnovitelných zdrojů přispějeme k plnění závazku plynoucího z evropské směrnice o čistých vozidlech (Clean Vehicle Directive 2009/33/EC). Tuto strategii má město Plzeň ve svých dokumentech (Plán udržitelné mobility města Plzně, Strategický plán města Plzně apod.), kde také počítá s větší elektrifikací MHD.


Vizualizace trati u zastávky Amfiteátr v ulici Na Chmelnicích

Modernizace ulice Na Chmelnicích

Ulice Na Chmelnicích byla původně koncipována jako čtyřproudá (dva jízdní pruhy každým směrem) se středním dělícím pásem pro tramvajovou trať. V současnosti je však její dispoziční uspořádání nevyhovující, s ohledem na současnou i budoucí dopravní zátěž se jeví až jako předimenzované. Zejména ve směru na Vinice slouží jeden z jízdních pruhů pro odstavení osobních i nákladních vozidel a severní strana tak nemá charakter příjemné městské ulice. Ve vztahu k nadcházející bytové výstavbě podle projektu Vinice – sever je proto potřebné ulici vtisknout ráz městské třídy.


Vizualizace trati u zastávky Brněnská v ulici Na Chmelnicích

V souběhu s projektem tramvajové trati je řešena i úprava vlastní ulice Na Chmelnicích, při které mohou být doplněny chodníky, zlepšeny cyklostezky a má přibýt zelených ploch i stromů. Podstatně lze navýšit i počet parkovacích stání pro osobní automobily. Úpravou projdou také zastávkové zálivy, které bude nutné zachovat pro náhradní autobusovou dopravu při výlukách tramvaje, pro noční linky a případné další linky doplňující obsluhu území.   

Zlepšení kvality městské dopravy

V čem bude tramvaj lepší?

Vybudováním tramvajové trati na Vinice můžeme zlepšit kvalitu života ve městě nalákáním nových cestujících do veřejné dopravy. Bude totiž lepší nechat automobil doma.

S tramvají budou Vinice dobrá adresa

Tramvajová doprava je významný městotvorný prvek, který významným způsobem zvyšuje jeho prestiž, stejně jako jeho městských částí. Díky své přepravní kapacitě a rychlosti je garantem vysoké úrovně veřejné dopravy. Snadná dostupnost kvalitní veřejné dopravy významně zvyšuje cenu nemovitostí. Tramvaj je v mírné nadsázce pro Plzeň to, co pro obyvatele Prahy metro.

Navržené stavebně – technické řešení trati

Plánovaná dvoukolejná trať na Vinice začíná odbočkou z trati v Karlovarské třídě za zastávkou Zoologická zahrada a je pak vedena středem ulice Na Chmelnicich až na konečnou umístěnou za křižovatkou s ulici Znojemská. Její délka je 1,5 km, plánují se na ní čtyři zastávky – u křížení s ulicemi Nad ZOO, Brněnská, Sedlecká a Znojemská. Poloha zastávek je zvolena tak, aby byla zachována komfortní docházková vzdálenost pro podstatnou většinu obyvatel sídliště a byl k nim co nejlepší přístup. Vlastní trať bude vybudována za použití nejmodernějších technologií, které přispějí k minimálnímu zatížení okolí vibracemi, hlukem či tvorbou prachu. Kolejový svršek bude zatravněn, předpokládá se i rozsáhlá výsadba stromořadí. K napájení trati stejnosměrným napětím 600 V bude přednostně sloužit nová měnírna v Kotíkovské ulici, která vznikne i pro potřebu budoucí trolejbusové trati na Severní předměstí.  

Schéma vedení trati ulici Na Chmelnicích včetně tzv. úvraťové konečné za křižovatkou s ulici Znojemská. Naznačena je i plánovaná bytová výstavba na sever od trati. 

Konečná linky č. 3 Vinice (Znojemská)

S ohledem na prostorové možnosti a chystanou zástavbu v jejím okolí je konečná navržena jen jako tzv. úvraťová, ve středním dělícím pásu ulice. Linka č. 3 tedy bude muset být obsluhována obousměrnými tramvajemi, které mají stanoviště řidiče na obou koncích. Pro Plzeň je to nezvyklé řešení, ale ve světě celkem běžné.

Dispoziční řešení kolejiště konečné umožní v další etapě rozvoje tohoto území prodloužit trať na sever pod vrch Sylván, kde by mělo být víc prostoru nutného k vybudování běžného smyčkového obratiště. A dále záchytného parkoviště P+R a dalších služeb u sjezdu z tzv. Západního okruhu, které jsou potřebné pro motorizované návštěvníky města ze severozápadní oblasti nad Plzní.

Vizualizace zastávky Sedlecká v ulici Na Chmelnicích  

Konečná linky č. 3 Mikulášské náměstí (Radyňská)

V současnosti zpracovaná studie úpravy tramvajové trati v Radyňské ul. a na Mikulášském náměstí řeší úpravu jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostorů situovaného jihovýchodně od centra Plzně. Předmětem návrhu je rekonstrukce té části Mikulášského náměstí, která dosud neprošla obnovou, tedy mezi budovou gymnázia, Mikulášskou třídou a Radyňskou ulicí. Součástí je i změna dopravního řešení spočívající v doplnění tzv. předjízdné koleje blokového tramvajového obratiště, které umožní vytvoření konečné stanice nové pravidelné linky. Předjízdná kolej umožní, aby tramvaj čekající na odjezd na Vinice nebránila v průjezdu spojům linky 2. Návrh při úpravě území klade důraz na parkový charakter náměstí včetně nově uplatňovaných zásad hospodaření s dešťovou vodou. V uličním profilu Radyňské ul. je navržena změna uspořádání, která umožní doplnit stromovou alej.

Při zpracování studie byly prověřovány různé varianty kolejového uspořádání obratiště i umístění zastávek. Zvažována byla i možnost zřízení samostatné obratové koleje okolo budovy gymnázia, posunutí koleje ve směru od Slovan do prostoru náměstí tak, aby byly sloučeny zastávky pro nástup ve směru do centra i prostorově úsporné kusé obratové koleje pro obsluhu výhradně obousměrnými vozy. S ohledem na skloubení potřeb organizace provozu, možností vozového parku, požadavků obsluhy rozvojových území západně od Mikulášské třídy a minimalizace zásahu do vzrostlých stromů byla jako nejvýhodnější vybrána prezentovaná varianta s doplněním koleje pro krátkodobé odstavení v prostoru náměstí. Zastávka linky 2 od Světovaru bude přemístěna za sjízdnou výhybku, kde bude nově sloužit i lince 1 od Slovan (stávající stanice u Papírenské ulice zůstane zachována) a jako nástupní pro spoje začínající na Mikulášském náměstí (např. linky 3 na Vinice). Poloha zastávky společně se samostatně připravovaným doplněním zastávky v opačném směru zkrátí přestupní vzdálenost k trolejbusovým zastávkám u severní strany Mikulášského náměstí. Zastávka bude řešena jako tzv. zátková, kdy stávající světelná signalizace umožní po úpravě zastavit provoz automobilů od Slovan v době, kdy budou nastupovat a vystupovat cestující. To je vhodné i pro bezpečnost přecházejících chodců. Nástupiště bude zřízeno na místě travnaté plochy, v níž budou zachovány stávající vzrostlé stromy tvořící významný krajinný prvek.


Uvažované blokové obratiště v Radyňské ulici s předjízdnou kolejí mezi zadním traktem gymnázia a Slovanskou třídou (vizualizace).  

Z hlediska parkové úpravy náměstí bude zachována většina stávajících vzrostlých stromů v řešeném území, kdy dojde k odstranění pouze několika kusů v místě navržené předjízdné koleje, které budou nahrazeny novou výsadbou v plochách stávajícího parkoviště. Dosazením nových stromů v místě stávající čekárny se doplní třešňová alej. Úpravou dojde k podstatnému zvětšení podílu ozeleněných ploch, mimo jiné zatravněním kolejí v ploše náměstí. Tím budou významně zlepšeny podmínky pro hospodaření s dešťovou vodou. Vzhledem k nevyhovujícím parametrům parkoviště (nedostatečná šířka i délka parkovacích míst) i jeho stavebně technickému stavu je navrženo zrušení parkovacích míst. Předpokládá se, že potřebná kapacita parkovacích stání v okolních ulicích se po rozšíření parkovacích zón sníží. 

Zcela novou podobu získá i Radyňská ulice, která slouží jako spojnice dvou nejvýznamnějších veřejných prostranství Petrohradu, tedy Mikulášského a Jiráskova náměstí. Vzhledem k potřebě vymístit trasu jednotné kanalizace z polohy pod tramvajovou tratí bude kolej posunuta k severovýchodní uliční frontě do asymetrické polohy vůči ose komunikace. Stávající dva parkovací pruhy podélných stání budou nahrazeny parkovacím pásem kolmých stání, který bude v pravidelných rozestupech doplněn mysy s alejovými stromy, které zde dosud chybějí. Jejich stínící funkce společně s krytem parkovacích stání ze zatravňovací dlažby významně přispějí ke zlepšení životního prostředí v Radyňské ulici. Trolejové vedení bude stejně jako ve stávajícím stavu zavěšeno na okolních budovách, přičemž studie předpokládá obdobné řešení i pro veřejné osvětlení. Tím se má docílit minimálního počtu sloupů v uličním prostoru.

Linkové řešení po dostavbě trati

Pro trať na Vinice je zarezervována tramvajová linka č. 3. Povede z konečné Vinice u Znojemské ulice přes Sady Pětatřicátníků, náměstí Republiky a kolem vlakového nádraží na Mikulášské náměstí, kde bude mít obratiště. To vznikne úpravou současné zastávky v Radyňské ulici, kde přibude druhá odstavná kolej. Cílem vedení linky je kromě Vinic i zlepšení obsluhy lokací s budoucí anebo již probíhající bytovou a obchodní výstavbou v okolí Rondelu, hlavního vlakového nádraží i Mikulášské třídy. Kromě linky č. 3 na Mikulášské náměstí lze uvažovat ještě o zavedení další linky, provozované v dopravních špičkách pracovních dní, která by zajistila přímé spojení Vinic s průmyslovou zónou na Borských polích. 


Vizualizace trati u zastávky Amfiteátr v ulici Na Chmelnicích

Co a jak často může na trati na Vinice jezdit?

S ohledem na současné vytížení spojů MHD v oblasti, počet obyvatel a chystanou bytovou zástavbu projektu Vinice-sever lze odhadnout budoucí interval mezi spoji a potřebnou kapacitu vozidel. Na lince č. 3 se předpokládá nasazení nových nízkopodlažních tramvají o délce 30 metrů, které mohou mimo dopravní špičky doplnit kratší vozidla o délce 20 metrů.

Nově pořizovaná nízkopodlažní obousměrná tramvaj Škoda 40T o délce 30 metrů nabízí 64 míst k sezení a 2 místa pro kočárky, invalidní vozíky, případně jízdní kolo. Celková teoretická kapacita vozu je přes 180 míst, tj. je skoro dvojnásobek kapacity současných kloubových autobusů na lince č. 41.

Základní interval na lince lze předpokládat kolem 7 minut v dopravní špičce, mimo ni 10-12 minut.  Tj. při zachování stávajících intervalů by došlo k navýšení kapacity a kvality cestování.


Vizualizace zastávky Brněnská v ulici Na Chmelnicích

Na Vinice nebude jezdit jen tramvaj

Město Plzeň neuvažuje pro Vinice jen s tramvají

Schematické naznačení optimální docházkové vzdálenosti k zastávkám na tramvajové trati

A kolipa to bude stát a kdyže to bude?

Jako u ostatních velkých dopravních projektů je příprava administrativně i časově náročná, ale první tramvaje by mohly na Vinice dojet už do roku 2030. Záměr usnadňuje skutečnost, že vlastní trať po konečnou Znojemská vede již v přichystaném koridoru a na pozemcích ve vlastnictví města. Při financování projektu lze počítat s významným využitím fondů Evropské unie i Modernizačního fondu, který se bude soustředit i na rozvoj bezemisní MHD. Cena tramvajové trati na Vinicích, a to včetně kompletní rekonstrukce uličního prostoru ul. Na Chmelnicích, je odhadnuta na cca 600 miliónů Kč (bez DPH). Je nutné zdůraznit, že významná část finančních prostředků nemá přímou souvislost s vybudováním trati, ale s nutnou obnovou uličního prostoru jako takového. Související výstavba napájecí měnírny Kotíkovská je zase sdruženou investicí do elektrifikace veřejné dopravy na Severním předměstí (trolejbus).  

Uvažovaná další etapa prodloužení trati na sever od ulice Na Chmelnicích je závislá na dalším rozvoji území a je spojená s nutností výkupu pozemků od soukromých vlastníků.  

A co bude dál?

Na podzim 2021 byla projednána studie tramvajové trati s dotčenými institucemi a veřejností. Dne 16. května 2022 Rada města Plzně usnesením č. 428 /2022  souhlasila s dalším pokračováním projekčních příprav, tentokrát již pro zpracování dokumentace pro vydání tzv. územního rozhodnutí o umístění stavby. V pozdějších fázích přípravy projektu se k němu bude vyjadřovat i Zastupitelstvo města.

Zajímají nás vaše názory a dotazy. Napište nám na adresu: trojkounavinice@plzen.eu

Zdroje:

 

 

Proběhlé události

Rok 2022

Dne 16. května 2022 Rada města Plzně usnesením č. 428/2022 souhlasila s dalším pokračováním projekčních příprav dokumentace pro důležité územní řízení. Dále usnesením č. 372/2022 souhlasila se zařazením záměru do Plánu udržitelné mobility města Plzeň (opatření č.107). Veřejnost jsme o tom informovali: odkaz


 Rok 2021

Projednání technických studií s veřejností

Odstavená moderní tramvaj u zastávky Brněnská informovala obyvatele sídliště Vinice o chystaném záměru ve dnech 14.-22. září 2021.  Stala se vděčným cílem návštěv značné části obyvatel a zájemců o dopravu. V exteriéru a interiéru se návštěvníci mohli seznámit se studií, vizualizacemi a sdělit názor v anketě.   

 

Projednání s veřejností proběhlo u tramvajového stánku na Vinicích ve dnech 16. a 20. září 2021. Zúčastnilo se jej vedení městského obvodu Plzeň 1, náměstek primátora pro dopravu města Plzně, PMDP a.s., dopravní odborníci z technických úřadů města a samozřejmě hlavní projektant - zhotovitel studie. 

O úpravách Radyňské ulice pro uvažovanou tramvajovou konečnou se hovořilo  s projektantem na  Mikulášském náměstí 23. září 2021.

 Doprovodná akce celého projednávání projektu linky č. 3 proběhla 12. září 2021 u základní školy na Vinicích. Zaměstnanci SVSMP a členové spolku provozujícího Muzeum dopravy ve Strašicích si s dětmi hráli na dopravní podnik. Součástí programu byla i tramvajoškola a jízdy po fiktivních linkách. Netradiční formou jsme tak zvali rodiče dětí na projednání záměru.  Ze školy pak proběhlo o několik exkurzí do tramvajového vozu, ve kterém byla také uspořádána výstava výtvarných děl o tom, jak si děti představují budoucnost dopravy na Vinicích.  

Příklady táhnou

Zajímavé realizované nebo chystané projekty v jiných městech

 


Německé město Gera - projekt revitalizace a dostavby páteřní tramvajové linky č. 1 přinesl významné zvýšení kvality veřejné dopravy a uličního prostoru.

Dublin - hlavní město Irska před několika lety zahájilo obnovu tramvajového systému. Tratě jsou vedeny z centra do okrajových částí města, v některých částech trasy také po bývalé železnici či v souběhu s místním systémem vodních kanálů. Tramvajové vozy o délce 40 metrů jsou velice vytížené, protože systém nabídl obyvatelům vysoké pohodlí a rychlost přepravy. 

Cagliari - město na italském ostrově Sardinie investovalo do nové tramvajové trati z centra k místní univerzitní nemocnici. Využilo přitom koridor městem po místní úzkorozchodné železniční trati. Na lince jezdí také české tramvaje výrobce Škoda Plzeň.   

Nizozemský Utrecht - tramvajový systém začal budovat v osmdesátých letech minulého století. Značná část záchytných parkovišť P+R je vybudována u stanic tramvaje, kdo si koupí jízdenku na MHD má v nich parkování významně levnější.  

Italská Messina zahájila provoz tramvají v roce 2003. Konečné na trati jsou tzv. úvraťové, tramvaje jsou tedy obousměrné se stanovištěm řidiče na obou koncích. Konečná stejného typu by měla být realizována na Vinicích.

 

Vaše dotazy, komentáře a podněty

Zajímají nás vaše názory a dotazy. Napište nám na adresu: trojkounavinice@plzen.eu


Petr P. (2021)

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně plánování tramvajové linky na sídliště Vinice. Jelikož bydlím bytem na Hodonínské ulici, která přiléhá k hlavní ulici zajímalo by mne, jestli se počítá s tím, že mnohé tramvajové linky v Plzni generují zvýšený hluk (např. skřípění kovových kol o koleje) a vibrace, které se mohou promítnout do přilehlých domů. Jsou tedy v plánu nějaká opatření? Například využití moderních tramvají místo zastaralých a hlučných modelů nebo dotovaná výměna oken pro přilehlé byty? S projektem tedy nesouhlasím a myslím si, že tramvaj výrazně sníží komfort bydlení v přilehlých domech.
Petr P.

Dobrý den, 
děkujeme Vám za podporu záměru Tramvaje na Vinice a za dotaz na téma, které bude jistě zajímat i další naše spoluobčany. Snažíme se o co nejlepší stavebně technické řešení, ke kterému by mělo pomoci také použití tišších tramvajových souprav, které plzeňské dopravní podniky plánují pořizovat.
A teď konkrétněji k Vašemu dotazu. Tramvajová trať na Vinice získá nejmodernější konstrukční provedení. Bude se jednat o tzv. pevnou jízdní dráhu uloženou na antivibračních rohožích, kolejnice budou uloženy na plastové podkladnice s pružným upevněním a budou vybaveny pryžovými bokovnicemi kde je hluk vyšší. Pokud by dalším prověřováním se ukázala nutnost dalších protihlukových opatření budou tato do projektu tramvajové tratě zahrnuta.
K modernizaci v oblasti snížení hluku dochází i v konstrukci kolejových vozidel, které pro novou TT přicházejí v úvahu.  Například nové tramvaje TW Team EVO2, které jsou nasazovány na linku č. 1, jsou výrazně tišší než jejich předchůdkyně. Proto věříme, že by tramvajová trať na Vinice citelné zhoršení hlukové dopravní zátěže neměla přinést. 
V současnosti jsme u projektu TT Vinice ve fázi technické studie, v rámci které je i základní řešení hlukových zátěží. Pokud Rada města Plzně dá pokyn k pokračování projektových příprav, bude celá záležitost minimalizace hlukové zátěže podrobně rozpracovávána pro jednotlivé projektové fáze a projednána s Krajskou hygienickou stanicí. Věříme však, že moderní konstrukce kolejového svršku společně novými kolejovými vozidly dokáže snížit úroveň hluku a vibrací na přijatelnou mez. Příkladem jsou nám například i tramvajové tratě ve Vídni, Mnichově aj., což jsou města dlouhodobě označovaná jako jedna z nejpříjemnějších k bydlení. A dále i zcela nové tramvajové trati zmíněné ve webové sekci Příklady táhnou.

Děkujeme za Váš zájem. Snad je výše uvedené vysvětlení postačující. (SVSMP-VDC)

Bc. Vladislav Štrbáň, realitní makléř (2021)
Dnes je nemovitostí na prodej málo, ale stále platí, že místa s dobrou dostupností MHD a centra města jsou trvale lépe hodnocena než periferie. Například okolní přidružené místní části Křimice, Koterov, Malesice, atd. jsou vždy hůře prodejné a pronajmutelné než nemovitosti v původních sídlištích, kde jsou ceny o více než 10 % vyšší. Zejména to platí pro dosah tramvajové dopravy, která zajistí rychlé spojení do centra. Zjednodušeně řečeno jsou tramvaje v Plzni, jako metro v Praze. V Plzni považuji za velmi zajímavé sídliště Vinice/Sylván, které má veškerý potenciál být atraktivním místem k bydlení. Schází mu lepší občanská vybavenost a pohodlnější doprava do centra. Tramvaj tomu jednoznačně pomůže.