Vozidlové detektory - typy, rozdělení, funkce

Vzhledem k velké hustotě silničního provozu ve městě se klade stále větší důraz na maximální využití kapacity křižovatek. Toho se dosahuje tzv. dynamickým řízením, kdy křižovatka operativně reaguje na aktuální poptávku chodců, MHD a vozidel ze všech směrů.

Vzhledem k velké hustotě silničního provozu ve městě se klade stále větší důraz na maximální využití kapacity křižovatek. Toho se dosahuje tzv. dynamickým řízením, kdy křižovatka operativně reaguje na aktuální poptávku chodců, MHD a vozidel ze všech směrů.

Aby bylo možné řídit světelnou signalizaci dynamickým způsobem, musí být nainstalována čidla, která nějakým způsobem informují řadič SSZ o situaci v jednotlivých ramenech křižovatky.
Na základě těchto dat jsou pak operativně upravovány časy jednotlivých signálů tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám.
 
Ponechme nyní stranou chodecká tlačítka a trolejové spínače pro tramvaje a věnujme pozornost detektorům vozidlovým. Podle použitého signálu a způsobu jeho snímání je lze rozlišit na infračervené, ultrazvukové, videodetektory a indukční smyčky.
 
Byly zkoušeny i pro detekci trolejbusů (instalace nad vozidlem v úrovni sběračů), ale pro nízkou spolehlivost bylo od tohoto způsobu přihlašování MHD upuštěno.
Rovněž u cyklistů i vozidel nejsou výsledky co do spolehlivosti zrovna pozitivní, dochází příliš často k falešným výzvám nebo na druhou stranu k neregistrování přítomného objektu. Je-li pak logika křižovatky naprogramovaná tak, že zelená bez výzvy nepřijde, dochází tím ke zbytečným konfliktním a kolizním situacím.
Cena jednoho detektoru se pohybuje kolem 30-50 tis. Kč, k nákladům je nutné dále připočítat kabelové propojení s řadičem.
 
Na jejich spolehlivost má velmi výrazný vliv počasí - za deště, mlhy nebo při hustém sněžení dochází ke značnému zkreslení snímaných hodnot. Rovněž umístění detektorů značně ovlivňuje jejich spolehlivost. Pro její částečné zlepšení by musely být instalovány uprostřed každého jízdního pruhu (ideálně v jeho ose), což při vyšší ceně detektoru přináší zvýšené náklady na realizaci kompletního řízení křižovatky. A ani pak není spolehlivost 100%. V Plzni jsou použité na Rokycanské třídě pro TASS logiku (hromadné řízení křižovatek v oblasti).
1 kamera s možností detekce 4 ploch stojí kolem 200 tis. Kč, plus cena drátového nebo rádiového spojení s řadičem.
 
Nastavení citlivosti indukčních smyček vychází z jejich umístění, možnosti ovlivnění vozidly v sousedních pruzích. Pokud je smyčka např. v levém odbočovacím pruhu nastavena na vysokou citlivost, snímá i vozidla jedoucí v sousedním průběžném pruhu a tím se devalvují výhody dynamického řízení křižovatky. Proto je nutné v některých případech nastavit citlivost nižší, ovšem s tím důsledkem, že bicykl resp. motocykl není schopen impuls na smyčce indukovat a zelená fáze tak až do příjezdu normálního vozidla nepřijde. Pro řízení dopravy v tom rozsahu, jaký v Plzni máme, s požadovanou téměř 100% mírou spolehlivosti, jsou však indukční smyčky jediným reálně použitelným způsobem indikace vozidel v jízdních pruzích.