Parkování a odtahy

Navigace

Podmínky vydávání souhlasu SVSMP ke zřizování vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením

18. 12. 2015 | Autor: Michaela Mrázová

Podmínky vydávání souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace podle § 25 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích /ZPK/, ke zřizování vyhrazeného parkování pro osoby se zdravotním postižením (zvláštní užívání ve smyslu § 25 odst. 6 písm. c) bodu 4 ZPK).

SVSMP se v zastoupení vlastníka místní komunikace vyjadřuje k žádostem o povolení zvláštního užívání – vyhrazeného parkování. Jedná se o vyhrazená stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Za účelem jednotného přístupu k žádostem zveřejňujeme zásady, podle kterých se SVSMP řídí při zpracování stanoviska. Prosíme žadatele, aby v zájmu rychlého vyřízení dokládali k žádostem podávaným na silniční správní úřad (příslušný ÚMO) požadované přílohy.

Žádost se podává vždy na příslušný silniční správní úřad (ÚMO), který v rámci řízení požádá o stanovisko vlastníka komunikace (SVSMP, případně SÚS PK). Vlastník komunikace sdělí své stanovisko zpět úřadu.

SVSMP vydá souhlas k vyhrazenému stání pro osobu se zdravotním postižením za následujících podmínek:

 • žadatelem o vyhrazené stání je vždy držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo jeho zákonný zástupce,
  (SVS nebude posuzovat míru zdravotního postižení držitele průkazu)
 • vyhrazené stání bude povoleno vždy pouze v lokalitě, kde má žadatel trvalý pobyt,
 • žadatel
  a) je současně majitelem vozidla, nebo
  b) není majitelem vozidla, ale majitelem vozidla je osoba blízká, která že žije se žadatelem ve společné domácnosti.
  Osobou blízkou se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

Žadatel se může nechat zastoupit na základě plné moci.

SVS si vyhrazuje právo nevydat souhlas při splnění výše uvedených kritérií v případě, že komunikace svými dopravně-technickými parametry neumožňuje zřízení vyhrazeného stání nebo není dostatečně kapacitní. Tyto případy budou individuálně zdůvodněny.

V případě, že nebude žádosti vyhověno, je možné předpokládat, že průvodce postiženou osobu naloží / vyloží a odjede zaparkovat jinam.

Pro posouzení podle výše uvedených kritérií je třeba v žádostech o povolení zvláštního užívání uvádět následující údaje:
- zda je žadatel držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
- trvalý pobyt postižené osoby,
- zda je žadatel majitelem vozidla,
- pokud majitelem vozidla není žadatel, ale osoba blízká, musí být prokázáno, že osoba blízká žije s žadatelem ve společné domácnosti.

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

1294

Město Plzeň