O nás

O nás

 

O NÁS

Správa veřejného statku města Plzně je příspěvkovou organizací zřizovanou statutárním městem Plzeň. Její hlavní činností je správa a údržba veřejně přístupného majetku města.

Přehled činností v rámci organizace

 

PŘEHLED ČINNOSTÍ V RÁMCI ORGANIZACE

oddělení obchodní a veřejných zakázek:

 - příprava a řízení veřejných zakázek SVSMP
 - příprava podkladů k projednání výboru ZMP pro zadávání VZ

oddělení přípravy staveb:

 - koordinace přípravy i realizace staveb
 - inženýrské činnosti, kontrola a realizace rozpočtu staveb

úsek vnitřní správy:

 oddělení právní, personální a mzdové
 - právní poradenství, vymáhání nezaplacených pohledávek
 - zastupování SVSMP v právních sporech
 - vedení personální a mzdové agendy, vzdělávání zaměstnanců

oddělení kontrolní a organizační
 - řízení dokumentace
 - kontrolní činnost
 - stížnosti
 - podatelna, informační kancelář, spisovna
 - pokladna
 - vrátnice

oddělení správy budov SVSMP
 - skladové areály pro údržbu svěřeného majetku
 - správa a údržba budov včetně příslušenství

ekonomický úsek:

oddělení účtárny
 - ekonomická agenda, rozpočet, účetnictví
 - vedení účetnictví SVSMP a pracovního úseku MMP
 - správa pojištění svěřeného majetku
 - daňové, statistické výkazy
 - inventarizace majetku 

oddělení ekonomické evidence
 - přebírání nově svěřeného majetku
 - kontrola, účetní evidence svěřeného majetku
 - evidence technické dokumentace a geodetické zaměření
 - evidence požadavků na výkupy pozemků
 - majetková šetření
 - inventarizace majetku

oddělení technické evidence
 - sběr dat a vedení technické evidence a její aktualizace
 - ověřování tras inžen. sítí VO, SSZ, PMDP …

oddělení geodetické
 - geodetické práce svěřeného majetku, spolupráce na tvorbě digitální mapy města

úsek majetkových vztahů:

oddělení pronájmu majetku
 - uzavírání a evidence nájemních smluv
 - řešení případů neoprávněného užívání svěřeného majetku /bezdůvodné obohacení/
 - uzavírání a evidence smluv o věcných břemenech

oddělení majetkových řízení
 - účast na správních řízeních
 - zřizování věcného břemene pro potřeby svěřeného majetku
 - činnost týkající se věci evidence a dohod o technických podmínkách zvláštního užívání svěřeného majetku

oddělení stanovisek
- souhrnná stanoviska organizace k záměrům jiných subjektů týkajících se svěřeného majetku

úsek komunikací:

oddělení techniků komunikací
oddělení VO
oddělení techniků mostů a PHP
oddělení dispečinku a údržby
 - návrh investic a zpracování technických a technologických podkladů
 - správa a údržba svěřeného majetku:
     - komunikace včetně jejich příslušenství s výjimkou komunikační zeleně a světelné signalizace
     - veřejné osvětlení
     - městský informační a orientační systém
     - historické podzemí

oddělení odtahů
 - zastupuje SVSMP ve sporech s jinými subjekty
 - evidence a sledování splatnosti pohledávek plynoucích z uzavřených smluv a upomínání dlužné částky 
 - vymáhá nezaplacené pohledávky
 - uplatňování nároku na úhradu smluvních pokut a ostatního příslušenství
 - vyřizování pojistných událostí
 - vedení evidence vraků
 - zajištění odstranění vraku v případě neodstranění provozovatelem a vymáhání případných nákladů s tím spojených

úsek dopravního inženýrství:

oddělení přípravy staveb
oddělení dopravních průzkumů a světelné signalizace
oddělení organizace dopravy a dopravy v klidu
oddělení přípravy staveb urbanistické zeleně
 - plánování, provádění a vyhodnocování dopravních průzkumů
 - modelové výpočty současných i výhledových dopravních poměrů
 - sledování a vyhodnocování dopravní nehodovosti
 - sledování a výpočty hlukového zatížení města
 - zpracování generelů rozvoje spravovaného majetku
 - zpracování studií pro investiční záměry včetně projednání a vyhodnocení variant
 - zpracování návrhů organizace dopravy a dopravních opatření
 - účast při projednávání územně plánovací dokumentace
 - zajištění investorské přípravy staveb
 - navrhování prvků městského informačního systému
 - organizace veřejné hromadné dopravy

úsek veřejné dopravy a cyklodopravy:

referát správy areálů
referát správy majetku MHD a provozu MHD
referát přípravy staveb veřejné dopravy a MHD

- správa a údržba areálů SVSMP včetně budov, které jsou jejich součástí
- obnova, údržba a opravy mobiliáře PMDP
- navrhuje potřebné investice, zpracovává technické a technologické podklady pro jejich přípravu a realizaci a zajišťuje realizaci
- zpracování koncepčních materiálů v oblasti staveb a zařízení pro veřejnou dopravu

úsek lesů, zeleně a vodního hospodářství:

oddělení městských lesů
referát lesního hospodářství
oddělení zeleně
referát vodního hospodářství a rybářství
referát pro práci s veřejností a lesnický výzkum
 - návrh investic a zpracování technických a technologických podkladů
 - výkon funkce lesního, rybářského a mysliveckého hospodáře
 - výkon správce drobného vodního toku a vodního díla
 - ochrana lesa, pěstební a těžební činnost, prodej dřeva …
 - výkon práva myslivosti
 - chov ryb včetně jejich prodeje
 - zemědělská činnost na svěřeném majetku
 - správce rekreační oblasti
 - vědeckovýzkumné práce a činnosti v pěstování dřevin a lesnictví
 - správa a údržba svěřeného majetku:
     - lesní pozemky
     - zemědělská půda
     - vodní nádrže
     - drobné vodní toky
     - krajinná zeleň včetně komunikační zeleně a ostatních ploch
     - stavby a zařízení umístěné na výše uvedených plochách s vyjímkou veřejného osvětlení,
       městského a orientačního a dalšího majetku svěřeného do vnitřní správy jiného úseku
     - pomníky, sochy a jiná umělecká díla

Zřizovací listina

 

ZŘIZOVACÍ LISTINA

P R E A M B U L E

Úplné znění zřizovací listiny vydané na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 643 ze dne 4. 11. 2004, č. 714 ze dne 8. 12. 2005, č. 603 ze dne 5. 10. 2006, č. 101 ze dne 26. 2. 2009, č. 124 ze dne 2. 4. 2009, č. 575 ze dne 3. 9. 2009, č. 612 ze dne 15. 10. 2009, č. 396 ze dne 5. 9. 2013, č. 259 ze dne 19. 5. 2016, č. 516 ze dne 9. 11. 2017 a č. 302 ze dne 14. 9. 2020 statutárním orgánem organizace.


ZŘIZOVACÍ LISTINA
příspěvkové organizace
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ


____________________________________________________________________________________

 
A. NÁZEV ORGANIZACE
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

B. PRÁVNÍ FORMA
příspěvková organizace

C. SÍDLO A ADRESA ORGANIZACE
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň

D. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČ)
40526551

E. ZŘIZOVATEL
Plzeň, statutární město,
náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň,
IČ 00075370
Úkoly zřizovatele podle zvláštních předpisů vykonává Rada města Plzně, nejsou-li zákonem vyhrazeny Zastupitelstvu města Plzně. Plnění úkolů zřizovatele zabezpečuje Kancelář ředitele technického úřadu MMP. Ředitel organizace je povinen dbát pokynů ředitele Technického úřadu MMP. Organizace se dále řídí směrnicemi města vztahujícími se k činnosti organizace.

F. STATUTÁRNÍ ORGÁNY
1. Statutárním orgánem je ředitel.
2. Ředitel zastupuje organizaci v plném rozsahu.
3. Po dobu nepřítomnosti ředitele zastupuje organizaci zástupce ředitele v rozsahu daném pověřením k zastupování ředitele.
4. Za organizaci mohou činit právní úkony jejím jménem i pracovníci, kteří jsou k tomu pověřeni ve vnitřních předpisech organizace.
5. Jednající osoba připojí k vytištěnému nebo napsanému názvu organizace svůj podpis s uvedením jména a funkce.

G. ZÁKLADNÍ ÚČEL ZŘÍZENÍ ORGANIZACE
Správa majetku ve vlastnictví města Plzně.

H. PŘEDMĚT ČINNOSTI
1. HLAVNÍ ČINNOST:
- správa a provozování svěřeného majetku
- lesnictví, myslivost, péče o lesy a majetek v lesním hospodářství
- rybářství, péče o rybníky a majetek v rybničním hospodářství
- zajištění činnosti správce drobných vodních toků
- organizace veřejné hromadné osobní dopravy

V rámci organizace veřejné hromadné dopravy příspěvková organizace zajišťuje zejména
- zpracování návrhů na změny, rozvoj a optimalizaci provozu městské hromadné dopravy v Plzni,
- přípravu podkladů pro schválení ročního dopravního výkonu městské hromadné dopravy v Plzni v rámci zabezpečení dopravní obslužnosti města Plzně,
- projednání a přípravu podkladů pro schvalování trvalých a dočasných změn jízdních řádů městské hromadné dopravy,
- spolupráci při kontrole plnění kritérií kvality provozu městské hromadné dopravy v Plzni,
- přípravu podkladů pro stanoviska města Plzně k vydání licence v městské hromadné dopravě a linkové osobní dopravě
- koordinaci městské hromadné dopravy v Plzni s ostatní veřejnou hromadnou osobní dopravou v Plzni a okolí v rámci Integrované dopravy Plzeňska.

- lesní pedagogika
- výzkumná činnost v oblasti pěstování dřevin a v lesnictví
- jednání s provozovateli (vlastníky) dlouhodobě odstavených vozidel nebo autovraků ve věci jejich odstranění ze svěřené pozemní komunikace a zastupování uvedených provozovatelů (vlastníků) v této věci.

2. DOPLŇKOVÁ ČINNOST:
- správa majetku ve vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob nebo České republiky
- odtahová služba
- dispečerská služba
- geodetické práce
- výkon funkce lesního hospodáře
- inženýrská činnost
- zemědělská výroba
- provozování informačního a orientačního systému pro komerční účely
- výzkumná a poradenská činnost v oblasti pěstování dřevin a v lesnictví
Doplňkovou činnost je organizace oprávněna provozovat pouze v rozsahu daném volnou provozní kapacitou po splnění povinností vyplývajících z hlavní činnosti organizace.

I. VYMEZENÍ MAJETKU, KTERÝ JE ORGANIZACI SVĚŘOVÁN
1. Organizaci je majetek předán:
a) k hospodaření. Tento majetek je vymezen v příloze A zřizovací listiny,
b) k výkonu odborné péče. Tento majetek je vymezen v příloze B zřizovací listiny.
2. K hospodaření jsou organizaci svěřovány zejména:
- lesy,
- vodní nádrže,
- budovy a areály sloužící pro činnost organizace.
3. K výkonu odborné péče jsou organizaci svěřovány zejména:
- pozemní komunikace,
- veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení,
- majetek sloužící k provozu MHD,
- zemědělská půda,
- pozemky veřejné zeleně včetně staveb na nich umístěných,
- ostatní svěřené pozemky včetně staveb na nich umístěných,
- vodní nádrže určené k rekreaci,
- placená parkoviště a parkovací systémy,
- Plzeňské historické podzemí.
4. Organizace je oprávněna svým jménem nakládat s finančními prostředky na jejím bankovním účtu i v její pokladně a s užitky a výnosy z majetku svěřeného organizaci dle bodu I. 1.a) této zřizovací listiny.
5. Organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele bez jeho předchozího souhlasu, nestanoví-li zřizovací listina jinak. Rozhodování o nabývání nemovitostí je vyhrazeno zřizovateli.
6. Majetek nabytý organizací do vlastnictví zřizovatele se považuje ode dne jeho nabytí či pořízení za majetek svěřený organizaci.
7. Organizace je oprávněna přijímat do vlastnictví zřizovatele dary – movité věci.
8. Do svého vlastnictví organizace nabývá dary ve formě movitých věcí, u kterých si dárce vyhradil nabytí do vlastnictví organizace, a peněžitých darů či jiných plnění mající charakter daru.
9. Zřizovatel poskytuje organizaci předchozí souhlas k nabývání peněžitých darů účelově neurčených do vlastnictví organizace. K nabývání ostatních darů do vlastnictví organizace je třeba předchozí písemný souhlas zřizovatele.

J. ZPŮSOB SVĚŘOVÁNÍ A ODNÍMÁNÍ MAJETKU ORGANIZACI
1. Svěření majetku do správy nebo odejmutí majetku se řídí platnými směrnicemi města Plzně o nakládání s nemovitým a movitým majetkem města.
2. Majetek je svěřován, resp. odnímán:
a) přílohou A zřizovací listiny,
b) přílohou B zřizovací listiny,
c) předávacím protokolem do doby řádného svěření – prozatímní svěření.
3. Přesuny svěřeného majetku mezi přílohami A a B zřizovací listiny se provádějí změnovým protokolem do doby aktualizace těchto příloh zřizovací listiny.

K. HOSPODAŘENÍ SE SVĚŘENÝM MAJETKEM
1. Při hospodaření s majetkem předaným organizaci k hospodaření (příloha A) je organizace:
a) oprávněna:
- majetek užívat k zajišťování předmětu činnosti,
- vyrábět a prodávat zboží, které souvisí s účelem, pro který byla organizace zřízena,
b) povinna:
- majetek užívat výlučně v souladu s předmětem své činnosti,
- majetek spravovat a provozovat,
- zajišťovat opravy, údržbu, rekonstrukce, modernizace a obnovu,
- užívat zdroje vytvořené z odpisů majetku uvedeného v příloze A této zřizovací listiny výhradně ve prospěch tohoto majetku.
2. Majetek svěřený k výkonu odborné péče podle přílohy B této zřizovací listiny a finanční prostředky s tímto majetkem související je organizace povinna evidovat a spravovat podle postupů a pravidel platných pro město Plzeň vč. zajištění řídící kontroly podle platných právních předpisů.
3. Statutární orgán vystupuje při výkonu odborné péče majetku podle přílohy B této zřizovací listiny v pozici příkazce operace a je oprávněn pověřovat zaměstnance příspěvkové organizace výkonem řídící kontroly.
4. Dále je organizace při využívání a správě svěřeného majetku povinna hájit zájmy města tak, aby bylo dosaženo maximálního trvalého prospěchu pro město a jeho občany. Organizace je oprávněna vymáhat náhradu škody způsobené na svěřeném majetku. V případě nejasností je rozhodující stanovisko Rady města Plzně, nevyjádřilo-li se k věci Zastupitelstvo města Plzně.
5. U majetku předaného k hospodaření je organizace oprávněna rozhodovat o uzavírání nájemních smluv na dobu kratší jednoho roku.
6. Organizace je oprávněna najímat si či vypůjčovat si cizí věci. Jedná-li se o nájemní smlouvu či o smlouvě o výpůjčce na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší jednoho roku, je organizace oprávněna takovouto smlouvu uzavřít pouze na základě předchozího usnesení Rady města Plzně a za podmínek v tomto usnesení uvedených.
7. Organizace je povinna informovat zřizovatele o všech mimosoudních vyrovnáních. Organizace je dále povinna informovat zřizovatele o povinnosti organizace k úhradě smluvní pokuty a úroků z prodlení v částce nad 50 tis. Kč v jednotlivých případech. Splněním informační povinnosti dle předchozí věty není nijak dotčena povinnost organizace k úhradě smluvní pokuty a úroků z prodlení.
8. Organizace má právo realizovat prodej nadbytečného a nepotřebného movitého majetku města (příloha A) s pořizovací cenou do 50 tis. Kč za kus, kdy výnosy z tohoto prodeje budou výnosem organizace. Kupní cena bude realizována za cenu aktuálně dosažitelnou na trhu. Toto právo se nevztahuje na automobily a výpočetní techniku.
9. Organizace je oprávněna rozhodovat o prominutí jednotlivých pohledávek nepřevyšujících 20 tis. Kč, jestliže vznikly v souvislosti s hospodařením s majetkem, který jí byl svěřen přílohou A zřizovací listiny.

L. ZPŮSOB JEDNÁNÍ
1. Při výkonu správy svěřeného majetku uvedeného v příloze A této zřizovací listiny jedná organizace jménem svým  a na svůj účet v rozsahu stanoveném v bodě K, odstavci 1. zřizovací listiny.
2. Při výkonu odborné péče o svěřený majetek uvedený v příloze B této zřizovací listiny a při zajišťování správy drobných vodních toků jedná organizace, tzn. koná právní úkony, jménem města Plzně a na jeho účet v rozsahu stanoveném touto zřizovací listinou.
3. Způsobem uvedeným v odstavci 1. a 2. vykonává také činnosti zadavatele podle předpisů o zadávání veřejných zakázek.

M. JMENOVÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ
Ředitele organizace jmenuje a odvolává Rada města Plzně. Zástupce ředitele jmenuje a odvolává ředitel organizace.

N. VYMEZENÍ DOBY, NA KTEROU JE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA
SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚS-TA PLZNĚ, příspěvková organizace byla zřízena ke dni 1. ledna 1992 na dobu neurčitou.

O. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato zřizovací listina nabývá účinnosti dnem podpisu.
2. Seznamy svěřeného majetku jsou vedeny zřizovatelem odděleně od zřizovací listiny a jsou uloženy v Kanceláři ředitele technického úřadu MMP.
3. Další podrobnosti upravuje „Organizační řád organizace“ vydaný ředitelem organizace a schválený ředitelem Technického úřadu MMP.
 

V Plzni dne: 21. 9. 2020                                                                                                                           

Ing. Milan STERLY
ředitel organizace