O nás

Navigace

 

PŘEHLED ČINNOSTÍ V RÁMCI ORGANIZACE

oddělení obchodní a veřejných zakázek:

 - příprava a řízení veřejných zakázek SVSMP
 - příprava podkladů k projednání výboru ZMP pro zadávání VZ

oddělení přípravy staveb:

 - koordinace přípravy i realizace staveb
 - inženýrské činnosti, kontrola a realizace rozpočtu staveb

úsek vnitřní správy:

 oddělení právní, personální a mzdové
 - právní poradenství, vymáhání nezaplacených pohledávek
 - zastupování SVSMP v právních sporech
 - vedení personální a mzdové agendy, vzdělávání zaměstnanců

oddělení kontrolní a organizační
 - řízení dokumentace
 - kontrolní činnost
 - stížnosti
 - podatelna, informační kancelář, spisovna
 - pokladna
 - vrátnice

oddělení správy budov SVSMP
 - skladové areály pro údržbu svěřeného majetku
 - správa a údržba budov včetně příslušenství

ekonomický úsek:

oddělení účtárny
 - ekonomická agenda, rozpočet, účetnictví
 - vedení účetnictví SVSMP a pracovního úseku MMP
 - správa pojištění svěřeného majetku
 - daňové, statistické výkazy
 - inventarizace majetku 

oddělení ekonomické evidence
 - přebírání nově svěřeného majetku
 - kontrola, účetní evidence svěřeného majetku
 - evidence technické dokumentace a geodetické zaměření
 - evidence požadavků na výkupy pozemků
 - majetková šetření
 - inventarizace majetku

oddělení technické evidence
 - sběr dat a vedení technické evidence a její aktualizace
 - ověřování tras inžen. sítí VO, SSZ, PMDP …

oddělení geodetické
 - geodetické práce svěřeného majetku, spolupráce na tvorbě digitální mapy města

úsek majetkových vztahů:

oddělení pronájmu majetku
 - uzavírání a evidence nájemních smluv
 - řešení případů neoprávněného užívání svěřeného majetku /bezdůvodné obohacení/
 - uzavírání a evidence smluv o věcných břemenech

oddělení majetkových řízení
 - účast na správních řízeních
 - zřizování věcného břemene pro potřeby svěřeného majetku
 - činnost týkající se věci evidence a dohod o technických podmínkách zvláštního užívání svěřeného majetku

oddělení stanovisek
- souhrnná stanoviska organizace k záměrům jiných subjektů týkajících se svěřeného majetku

úsek komunikací:

oddělení techniků komunikací
oddělení VO
oddělení techniků mostů a PHP
oddělení dispečinku a údržby
 - návrh investic a zpracování technických a technologických podkladů
 - správa a údržba svěřeného majetku:
     - komunikace včetně jejich příslušenství s výjimkou komunikační zeleně a světelné signalizace
     - veřejné osvětlení
     - městský informační a orientační systém
     - historické podzemí

oddělení odtahů
 - zastupuje SVSMP ve sporech s jinými subjekty
 - evidence a sledování splatnosti pohledávek plynoucích z uzavřených smluv a upomínání dlužné částky 
 - vymáhá nezaplacené pohledávky
 - uplatňování nároku na úhradu smluvních pokut a ostatního příslušenství
 - vyřizování pojistných událostí
 - vedení evidence vraků
 - zajištění odstranění vraku v případě neodstranění provozovatelem a vymáhání případných nákladů s tím spojených

úsek dopravního inženýrství:

oddělení přípravy staveb
oddělení dopravních průzkumů a světelné signalizace
oddělení organizace dopravy a dopravy v klidu
oddělení přípravy staveb urbanistické zeleně
 - plánování, provádění a vyhodnocování dopravních průzkumů
 - modelové výpočty současných i výhledových dopravních poměrů
 - sledování a vyhodnocování dopravní nehodovosti
 - sledování a výpočty hlukového zatížení města
 - zpracování generelů rozvoje spravovaného majetku
 - zpracování studií pro investiční záměry včetně projednání a vyhodnocení variant
 - zpracování návrhů organizace dopravy a dopravních opatření
 - účast při projednávání územně plánovací dokumentace
 - zajištění investorské přípravy staveb
 - navrhování prvků městského informačního systému
 - organizace veřejné hromadné dopravy

úsek veřejné dopravy a cyklodopravy:

referát správy areálů
referát správy majetku MHD a provozu MHD
referát přípravy staveb veřejné dopravy a MHD

- správa a údržba areálů SVSMP včetně budov, které jsou jejich součástí
- obnova, údržba a opravy mobiliáře PMDP
- navrhuje potřebné investice, zpracovává technické a technologické podklady pro jejich přípravu a realizaci a zajišťuje realizaci
- zpracování koncepčních materiálů v oblasti staveb a zařízení pro veřejnou dopravu

úsek lesů, zeleně a vodního hospodářství:

oddělení městských lesů
referát lesního hospodářství
oddělení zeleně
referát vodního hospodářství a rybářství
referát pro práci s veřejností a lesnický výzkum
 - návrh investic a zpracování technických a technologických podkladů
 - výkon funkce lesního, rybářského a mysliveckého hospodáře
 - výkon správce drobného vodního toku a vodního díla
 - ochrana lesa, pěstební a těžební činnost, prodej dřeva …
 - výkon práva myslivosti
 - chov ryb včetně jejich prodeje
 - zemědělská činnost na svěřeném majetku
 - správce rekreační oblasti
 - vědeckovýzkumné práce a činnosti v pěstování dřevin a lesnictví
 - správa a údržba svěřeného majetku:
     - lesní pozemky
     - zemědělská půda
     - vodní nádrže
     - drobné vodní toky
     - krajinná zeleň včetně komunikační zeleně a ostatních ploch
     - stavby a zařízení umístěné na výše uvedených plochách s vyjímkou veřejného osvětlení,
       městského a orientačního a dalšího majetku svěřeného do vnitřní správy jiného úseku
     - pomníky, sochy a jiná umělecká díla

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

5163

Město Plzeň