Připravujeme

Navigace

Obnova a rozvoj parků a rekreačních oblastí v Plzni v letech 2019 až 2025

31. 1. 2019 | Autor: Ing. Irena Tolarová

Město Plzeň má širokou nabídku zelených ploch. Větší parky vhodné k relaxaci i rekreačnímu sportu jsou rozmístěny po celém městě. Většina těchto parkových ploch byla založena před mnoha lety. Sadový okruh kolem historického jádra a Lochotínský park vznikly již v 19. století. Další parky zásadního významu pro Plzeňany vznikly v polovině 20. století (Borský park, park Homolka). Parky a parková náměstí musí občas projít regenerací tak, aby nadále mohly plnit svou funkci. Největší plzeňský park Borský prochází postupnou obnovou, která byla zahájena ve spolupráci s veřejností od roku 2005. V Lochotínském parku byla v roce 2015 dokončena obnova první (severozápadní) části. Další parky například Park za Plazou na regeneraci teprve čekají. V roce 2002 byl na Košutce metodou komunitního plánování vybudován nový Park na přání Zemník Košutka. V současné době probíhá projektová příprava rozšíření tohoto parku o plochy po zrušeném hřišti BMX (park „Podzemník“) opět ve spolupráci s veřejností. Vlastní realizace by měla začít ještě letos.

Kromě parků má město Plzeň v současné době 11 vyhlášených rekreačních oblastí. Jedná se o lesoparky a lesní komplexy většinou na okrajích města využívané obyvateli pro krátkodobou a střednědobou rekreaci. Největší rekreační oblastí celoměstského a regionálního významu je rekreační oblast Bolevecké rybníky. S postupným rozrůstáním města a se stále vzrůstajícím zájmem obyvatel Plzně o trávení volného času aktivním způsobem v přírodním prostředí se zvyšují také nároky na vybavení dalších rekreačních oblastí. Jedná se vždy především o vybudování logické sítě vycházkových cest, odpočívadel, vyhlídek a možností k provozování různých sportovních aktivit a možnosti vzdělávání (naučné stezky, informační systémy, komentované vycházky, organizované akce). Významným úkolem udržitelného rozvoje rekreačních oblastí je kromě rekreační vybavenosti také ochrana přírodních hodnot území (péče o lesní porosty a vodní toky a vodní plochy, ochrana dřevin rostoucích mimo les, ochrana lokalit zvláště chráněných druhů, potlačování invazních druhů atd.).

V následujícím období je třeba pokračovat v započaté obnově historických parků. Např. v Lochotínském parku půjde o jeho jihovýchodní část a okolí Lochotínského pavilonku. V Borském lesoparku se počítá s doplněním sportovně rekreačního vybavení, jako jsou fitness prvky a zábavné prvky využívající fyzikální jevy a zákonitosti.

Dále je třeba zkvalitňovat a rozvíjet rekreační potenciál rekreačních oblastí a současně chránit přírodě blízké prostředí před devastací (dosáhnout a udržovat rovnováhu mezi funkcí rekreační a ekologickou). U rekreačních oblastí je třeba upřít pozornost zejména na nově vyhlášené rekreační oblasti - Kyjovský a Radčický les (vyhlášeny v roce 2018).

Správa veřejného statku města Plzně vypracovala popis současného stavu a cílů obnovy jednotlivých ploch zeleně ve městě a soupis navrhovaných úprav. Návrhy na investice do revitalizace a dalšího rozvoje ploch zeleně ve městě vycházejí z aktuálního stavu jednotlivých lokalit a dále z jejich oblíbenosti (návštěvnosti) širokou veřejností za účelem rekreace.

Přehled předpokládaných prioritních investic do obnovy a rozvoje parků a rekreačních oblastí v Plzni v letech 2019 – 2025 jako koncepční materiál schválilo Zastupitelstvo města Plzně dne 6. 9. 2018. Správa veřejného statku města Plzně bude podle tohoto materiálu postupovat. U všech plánovaných investičních akcí se předpokládá postupná realizace v závislosti na možnostech rozpočtu města Plzně s tím, že u některých z nich lze předpokládat využití prostředků z dotací Operačního programu Životní prostředí případně Fondu životního prostředí.

Plánek parků a rekreačních oblastí můžete otevřít zde (PDF, 378kB)


Ilustrační fotografie:

Před obnovouPo obnově
       

Borský park 2006

Borský park 2016
  

Lochotínský park 2006

Lochotínský park 2016
 

Bolevecký rybník 2009

Bolevecký rybník 2011

Po obnově

Lesopark Ostende 2017

Třemošenský rybník 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

5212

Město Plzeň