2009

Navigace

Záměr obnovit zašlou krásu Lochotínského parku je zase o kousek blíž své realizaci. Na projekt k územnímu rozhodnutí, které se podařilo získat v říjnu roku 2007, jsme navázali zpracováním podrobnější dokumentace ke stavebnímu povolení.

Z praktických důvodů bude realizace obnovy parku prováděna postupně, po etapách. Stávající dohotovovená dokumentace ke stavebnímu povolení představuje 1. etapu, která obsahuje nejatraktivnější partie  z celého parku:

Obnova Lochotínského parku - 1. etapa

♦ PARKOVÉ CESTY

Velkým přínosem projektu je bezesporu prodloužení horní parkové cesty od podchodu zastávky tramvaje, přes mostek nad kamenným korytem,  přes areál ZOO nad amfiteátrem a přes stávající neutěšenou úvozovou cestu až na vinické sídliště. Obyvatelé Vinic tak budou moci chodit parkem až domů. Úprava povrchu cest je samozřejmostí. Cestní síť je mírně zredukována a přetrasována dle aktuálních potřeb. Reaguje i na nové budoucí objekty nad parkem - Dům pohádek a parkovací objekt.

♦  VEGETAČNÍ ÚPRAVY

V parku je navržena k výsadbě řada nových stromů, keřů a na atraktivních místech dokonce i hnízda trvalek a jarních cibulovin. Nové oplocení vůči amfiteátru bude velkou měrou porostlé popínavými rostlinami. Co se druhů rostlin týče, voleny jsou zejména domácí druhy dřevin - duby, buky, habry, javory, lípy. Cizokrajné dřeviny jsou použity pouze pro zpestření jako zajímavé solitéry. V 1. etapě je navrženo k výsadbě 123 nových stromů, které by měly v parku vytvořit základ nové, perspektivní kostry.

Záměrem vegetačních úprav je obecně přiblížení se původní koncepci parku, to jest stavu v době jeho založení (cca 1836). Tehdy byly hlavní parkové cesty olemovány souvislými stromořadími a meziprostorům dominovaly trávníky se solitérními stromy či výraznými skupinami stromů. Tohoto ideální stavu samozřejmě nelze dosáhnout ihned, cesta bude nesnadná a zdlouhavá - ale důležité je začít.

♦   ATRAKTIVNÍ MÍSTA PARKU

V Lochotínském parku budou formou reminiscence obnovena některá historická zastavení. Tzv. Chotkovo sedátko vznikne v místě nad poustevníkovou jeskyní (původně nabízelo pohled na město Plzeň s dominantou katedrály Sv. Bartoloměje, dnes je průhled bohužel zarostlý stromy). Obnoven by měl být i samotný předprostor poustevníkovy jeskyně. Dalším místem k delšímu posezení bude vyhlídka zvaná Artušovy stoly, která vznikne na stávajícím zarostlém pahorku vedle plotu ZOO. Opraven bude i někdejší hudební pavilonek - kovová stavbička za plotem ZOO. Na všech parkových cestách bude k rozjímání též dostatek parkových laviček.

♦   PROBLÉMY PARKU

Jedním z nejpalčivějších problémů parku je vedle neexistence nových perspektivních nárostů i velká eroze, způsobená splachem dešťové vody z asfaltové komunikace nad parkem. Tuto vodu v návrhu podchycujeme a převádíme do drobných jezírek navržených v dolní části parku, kde se v současnosti nacházejí přirozeně zamokřované terénní deprese. Voda tak parku zůstane a přitom neuškodí.

♦   DALŠÍ POSTUP

Po získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších dotčených institucí zažádáme s projektem o stavební povolení. Pak už bude záviset jen na ochotě a aktuálních možnostech města vynaložit na obnovu parku finanční prostředky.

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

7315

Město Plzeň