Žádosti o informace

Navigace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinně zveřejňované informace jsou k dispozici dálkovým přístupem na webových stránkách http://www.svsmp.cz/, tyto informace jsou také k dispozici v úředních hodinách v podatelně SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, Klatovská tř. 12, Plzeň (v tištěné podobě nebo v elektronické podobě u pracovnic podatelny).

1.

Úplný oficiální název povinného subjektu.

SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

Přílohy
2.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.

Povinný subjekt je právnickou osobou, příspěvkovou organizací, zapsanou v obchodním rejstříku, pod sp. zn. PR 692 vedenou Krajským soudem v Plzni. Důvodem založení je správa a údržba veřejně přístupného majetku města. Zakladatelské dokumenty, stejně jako veškeré doklady blíže specifikující důvod a způsob založení, jsou zveřejněny ve sbírce listin, která je dálkově přístupná na webových stránkách: www.justice.cz

Zřizovací listina (PDF)
3.

Popis organizační struktury povinného subjektu.

Organizační řád SVSMP (DOC)

4.

Kontaktní poštovní adresa, tel., fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení.

Kontaktní spojení (PDF)
5.

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Komerční banka, a. s., č. ú. 4822650297/0100

-
6.

Identifikační číslo organizace (IČO)

40526551

 -

7.

Daňové identifikační číslo (DIČ)

CZ40526551

 -

8.

Dokumenty

1. Seznam hlavních dokumentů

Zakladatelské dokumenty, účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy auditora o hospodaření povinného subjektu jsou zveřejněny ve sbírce listin na webových stránkách www.justice.cz .

Další dokumenty, např. formuláře ke stažení, přehled činností organizace, jsou zveřejněny na těchto webových stránkách: http://www.svsmp.cz/

2. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok

Údaje o rozpočtu jsou uveřejněné v rámci údajů o rozpočtu města
http://www.plzen.eu/obcan/urad/verejne-dokumenty/rozpocet/

-
9.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Postup vyřizování žádosti (PDF)
10.Postup povinného subjektu při vyřizování podání občanů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud speciální zákon nestanoví jinak

Vyřízené žádosti o informace (zveřejněné dle § 5, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) – seznam

Zákon č. 500/2004 Sb., (PDF)

Vyřízené žádosti a výroční zprávy

11.Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Zákon č. 500/2004 Sb. – díl VIII., správní řád, pokud speciální zákon nestanoví jinak

Zákon č. 500/2004 Sb., (PDF)
12.Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

Formulář žádosti o poskytnutí informace je k dispozici v tištěné podobě v podatelně SVSMP, Klatovská tř. 12, Plzeň
a v elektronické podobě na webových stránkách http://www.svsmp.cz/

Žádost o poskytnutí informace (DOC)
13.Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)

V elektronické podobě na webových stránkách MMP: https://www.plzen.eu/obcan/urad/vyridte-si-na-uradu/

-
14.Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

1. Neoficiální úplné znění zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím

2. Právní předpisy statutárního města Plzně jsou k nahlédnutí v tištěné podobě v úředních hodinách v sídle Magistrátu města Plzně, nám. Republiky 1, Plzeň; v elektronické podobě na webových stránkách
http://vyhlasky.plzen.eu/ 

3. Vybrané právní předpisy České republiky

Zákon č. 106/1999 Sb. (PDF)

Nejdůležitější právní předpisy (PDF)

15.

Sazebník úhrad za poskytování informací.
Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebylo vydáno.

Sazebník úhrad (PDF)
16.

Licenční smlouvy

bez licenčních smluv
17.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Vyřízené žádosti a výroční zprávy

Informace o GDPR

 

Oficiální stránky města Plzně

 

Novinky na E-mail

8270

Město Plzeň