Technologie SSZ v Plzni - I. - Preference MHD

Informace o preferenci MHD v Plzni, způsoby detekce vozidel a praktická realizace během řízení SSZ

Preference MHD světelnou signalizací znamená možnost přednostní volby a prodlužování signálu volno jedoucími vozidly MHD tak, aby tato vozidla mohla projet světelně řízenou křižovatkou pokud možno bez zastavení nebo alespoň s minimálním zdržením. V principu jde o to, aby vozidlo MHD mohlo do řídícího systému křižovatky s předstihem a ze přesně stanoveného místa zaslat požadavek na projetí. Podle aktuální fáze cyklu řízení je mu pak zelená "podržena" nebo cyklus pozměněn tak, aby vozidlo mohlo projet křižovatkou plynule a bez zbytečného čekání. Zvýšení průměrné rychlosti pak může vést mimo jiné i ke snížení počtu vozidel nutných k obsluze linky a tím i k úspoře provozních nákladů.

Dopravní řešení křižovatek může využívat následující způsoby řízení:

Dynamické řízení bývá navrženo tak, aby umožňovalo co možná nejplynulejší průjezd vozidla MHD křižovatkou, popřípadě až tzv. absolutní preferenci.

Absolutní preference je reálná pouze u tramvají (mívají vlastní jízdní pás oddělený od vozidel) a znamená takový způsob řízení SSZ, který v běžném provozu umožní tramvajím zcela plynulý průjezd světelně řízenou křižovatkou bez jakéhokoliv zdržení před signálem stůj (s výjimkou pouze mimořádných situací, například při současném příjezdu více tramvají za sebou, což by při absolutním preferování všech tramvají způsobilo nadměrné prodloužení červených signálů pro auta nebo chodce). Při příjezdu více tramvají v krátkých časových odstupech za sebou umožní absolutní preference plynulý průjezd vždy první tramvaji, zatímco dalším tramvajím v pořadí pouze tehdy, když se „vejdou“ do zadaného maximálního prodloužení signálu volno (tak aby např. pro ostatní účastníky provozu nesvítila několik minut červená).
 

Preference MHD je založena na následujících modifikacích průběhu řízení SSZ:

Preference MHD se v Plzni dříve uplatňovala pouze u tramvajové trakce. Tramvaje se většinou přihlašují pomocí trolejových kontaktů a tento způsob detekce není finančně tak náročný, jako vybavení všech vozidel MHD a řadičů SSZ vysílači a přijímači identifikačního signálu. Přesto je vysoce spolehlivý. Nevýhodou je obtížná změna polohy přihlášení a nemožnost přenosu dalších informací (požadovaný směr vozidla, číslo linky, zpoždění spoje, atd.). U nekolejové dopravy nebylo reálné podobnou preferenci zavést, neboť donedávna neexistovala spolehlivá možnost identifikace polohy vozidel MHD  a následného vyslání nároku na volno do řadiče křižovatky ze stanoveného místa.

V rámci výstavby dispečinku PMDP byla vozidla MHD osazena GPS přijímači a systémem vysílání tzv. „radiových telegramů“ (krátkých datových zpráv). Tyto telegramy jsou základem rozvoje preference plzeňských autobusů a trolejbusů. A v současné době už se na vybraných místech používají i pro tramvaje jako duplicitní detekce. Své uplatnění to nachází např. v případě výluky, kdy je provoz tramvajové linky zajišťován autobusy, které na preferenci pomocí trolejových kontaktů jednoduše "nedosáhnou".


Níže je možno najít přehledná schémata zobrazující rozmístění preferenčních jednotek na jednotli- vých křižovatkách ve městě ...