O nás

Navigace

 

PŘEHLED ČINNOSTÍ V RÁMCI ORGANIZACE

oddělení obchodní a veřejných zakázek:

 - příprava a řízení veřejných zakázek SVSMP
 - příprava podkladů k projednání výboru ZMP pro zadávání VZ

oddělení přípravy staveb:

 - koordinace přípravy i realizace staveb
 - inženýrské činnosti, kontrola a realizace rozpočtu staveb

úsek vnitřní správy:

 oddělení právní a personální
 - právní poradenství, vymáhání nezaplacených pohledávek
 - zastupování SVSMP v právních sporech
 - vedení personální a mzdové agendy, vzdělávání zaměstnanců

oddělení kontrolní a organizační
 - řízení dokumentace
 - kontrolní činnost
 - stížnosti
 - podatelna, informační kancelář, spisovna
 - pokladna
 - vrátnice

ekonomický úsek:

oddělení účtárny
 - ekonomická agenda, rozpočet, účetnictví
 - vedení účetnictví SVSMP a pracovního úseku MMP
 - správa pojištění svěřeného majetku
 - daňové, statistické výkazy
 - inventarizace majetku 

oddělení ekonomické evidence majetku
 - přebírání nově svěřeného majetku
 - kontrola, účetní evidence svěřeného majetku
 - evidence technické dokumentace a geodetické zaměření
 - evidence požadavků na výkupy pozemků
 - majetková šetření
 - inventarizace majetku

oddělení technické evidence majetku
 - sběr dat a vedení technické evidence a její aktualizace
 - ověřování tras inžen. sítí VO, SSZ, PMDP …

oddělení geodetů
 - geodetické práce svěřeného majetku, spolupráce na tvorbě digitální mapy města

úsek majetkových vztahů:

oddělení pronájmu majetku
 - uzavírání a evidence nájemních smluv
 - řešení případů neoprávněného užívání svěřeného majetku /bezdůvodné obohacení/
 - uzavírání a evidence smluv o věcných břemenech

oddělení majetkových řízení
 - majetková stanoviska organizace k záměrům jiných subjektů týkajících se svěřeného majetku
 - účast na správních řízeních
 - zřizování věcného břemene pro potřeby svěřeného majetku
 - činnost týkající se věci evidence a dohod o technických podmínkách zvláštního užívání svěřeného majetku

oddělení technických stanovisek
 - technická stanoviska organizace k záměrům jiných subjektů týkajících se svěřeného majetku

úsek komunikací:

oddělení techniků komunikací, mostů
oddělení techniků VO, PHP a MHD
oddělení dispečinku a údržby
 - návrh investic a zpracování technických a technologických podkladů
 - správa a údržba svěřeného majetku:
     - komunikace včetně jejich příslušenství s vyjímkou komunikační zeleně a světelné signalizace
     - veřejné osvětlení
     - městský informační a orientační systém
     - stavby a zařízení pro provoz MHD
     - skladové areály pro údržbu majetku svěřeného do vnitřní správy úseku
     - budovy včetně příslušenství
     - historické podzemí

oddělení odtahů a pohledávek
 - zastupuje SVSMP ve sporech s jinými subjekty
 - sledování splatnosti pohledávek plynoucích z uzavřených smluv a upomínání dlužné částky
 - evidence pohledávek
 - vymáhá nezaplacené pohledávky
 - uplatňování nároku na úhradu smluvních pokut a ostatního příslušenství
 - vyřizování pojistných událostí
 - vedení evidence vraků
 - zajištění odstranění vraku v případě neodstranění provozovatelem a vymáhání případných nákladů s tím spojených

úsek koncepce a dopravního inženýrství:

oddělení dopravních průzkumů a světelné signalizace
oddělení koncepce veřejné dopravy
oddělení koncepce komunikací
oddělení koncepce zeleně
referát organizace dopravy
 - plánování, provádění a vyhodnocování dopravních průzkumů
 - modelové výpočty současných i výhledových dopravních poměrů
 - sledování a vyhodnocování dopravní nehodovosti
 - sledování a výpočty hlukového zatížení města
 - zpracování generelů rozvoje spravovaného majetku
 - zpracování studií pro investiční záměry včetně projednání a vyhodnocení variant
 - zpracování návrhů organizace dopravy a dopravních opatření
 - účast při projednávání územně plánovací dokumentace
 - zajištění investorské přípravy staveb
 - navrhování prvků městského informačního systému
 - organizace veřejné hromadné dopravy

úsek lesů, zeleně a vodního hospodářství:

oddělení městských lesů
oddělení urbanistické zeleně
oddělení pro práci s veřejností a lesnický výzkum
referát vodního hospodářství a rybářství
referát ZPF a krajinné zeleně
referát arboristiky
 - návrh investic a zpracování technických a technologických podkladů
 - výkon funkce lesního, rybářského a mysliveckého hospodáře
 - výkon správce drobného vodního toku a vodního díla
 - ochrana lesa, pěstební a těžební činnost, prodej dřeva …
 - výkon práva myslivosti
 - chov ryb včetně jejich prodeje
 - zemědělská činnost na svěřeném majetku
 - správce rekreační oblasti
 - vědeckovýzkumné práce a činnosti v pěstování dřevin a lesnictví
 - správa a údržba svěřeného majetku:
     - lesní pozemky
     - zemědělská půda
     - vodní nádrže
     - drobné vodní toky
     - urbanistická i krajinná zeleň včetně komunikační zeleně a ostatních ploch
     - stavby a zařízení umístěné na výše uvedených plochách s vyjímkou veřejného osvětlení,
       městského a orientačního a dalšího majetku svěřeného do vnitřní správy jiného úseku
     - fontány, pomníky, sochy a jiná umělecká díla

Město Plzeň