Přehled investic SVSMP na místních komunikacích v roce 2018

Článek přináší přehled schválených investičních akcí Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) pro rok 2018.

Článek přináší přehled schválených investičních akcí Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) pro rok 2018.

Vnitroblok Nade Mží
Na provedenou rekonstrukci kanalizace, která v daném území proběhla na podzim roku 2017, naváže realizace stavebních úprav komunikací ve vnitrobloku ulice Nade Mží.
Tato stavba je součástí regenerace sídliště Skvrňany a bude realizována zejména z důvodu maximalizace počtu parkovacích míst pro potřeby místních obyvatel a zlepšení nevyhovující dopravní situace (úzké uličky, zhoršený přístup k popelnicím atd.).
Mimo samotných úprav komunikace a chodníků je navržena rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, úprava travnatých ploch).
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: srpen 2018

  

 

Brněnská ulice
Účelem rekonstrukce, která je součástí regenerace sídliště Vinice, je realizace stavebních úprav napravujících současný nevyhovující dopravně-technický stav (špatný stav povrchu vozovky i chodníků, nedostatečný počet parkovacích míst atd.).
Oprava bude provedena v části Brněnské ulice (od začátku úseku (č.or. 1) až po křižovatku s ulicí Na Chmelnicích). Vozovka bude s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a vjezdy k nemovitostem budou s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby bude rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, založení nových trávníků).
Součástí stavby je i rekonstrukce kanalizace.
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: prosinec 2018
  

 

Ulice Arbesova a Klostermanova

Rekonstrukce celé Arbesovy a části Klostermanovy ulice bude provedena jako součást regenerace sídliště Bory a má za úkol zlepšit současný nevyhovující dopravně-technický stav (špatný stav povrchu vozovky i chodníků, nedostatečný počet parkovacích míst atd.).
Součástí navržených úprav jsou mimo samotné komunikace pro vozidla rovněž v nezbytném rozsahu úpravy chodníků pro pěší, parkovací pruhy a pásy, úprava stávajících samostatných sjezdů, jednosměrná cyklistická stezka a doprovodné terénní úpravy. Součástí stavby bude rekonstrukce veřejného osvětlení a vegetační úpravy (výsadba nových stromů, založení nových trávníků).
Součástí stavby je i rekonstrukce vodovodu a kanalizace.
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: listopad 2018
  

 

Přestupní uzel náměstí Milady Horákové
V tomto projektu jde o novostavbu autobusových zastávek veřejné linkové dopravy (dále VLD) a související úpravu napojení ulice Plzeňská cesta na Nepomuckou třídu.
Nový autobusový záliv umožňuje krátkodobé odstavení dvou autobusů délky 12m v těsném stání a tři autobusové zastávky v polotěsném uspořádání. Zastávka VLD bude vybavena přístřeškem.
Úprava křižovatky Nepomucká x Plzeňská cesta x U Školky bude provedena průsečným kolmým napojením ulice Plzeňská cesta proti ulici Ke školce. Bude vytvořeno nové místo pro přecházení se středovým dělicím ostrůvkem přes Nepomuckou třídu. Součástí projektu je i úprava vedení chodníků a cyklostezky.
V souvislosti s úpravou křižovatky bude nutná přeložka dvou stožárů trakčního vedení trolejbusu a veřejného osvětlení v upravovaném území. Dále je součástí stavby přeložka plynovodu.
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: srpen 2018
  

 

Ulice v Radobyčicích
V letošním roce proběhne 1. etapa rozsáhlé rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích. V této první etapě půjde o rekonstrukci ulic Vilová, Slunná, Sportovní a Zářivá. Cílem je zlepšení současného nevyhovujícího dopravně-technického stav (stávající vozovka je v kritickém narušeném stavu s mnoha výtluky a narušeným povrchem po pokládce inženýrských sítí).
Zároveň s opravou poškozených komunikací dojde k usměrnění parkování pomocí nově vytvořených parkovacích zálivů. Vozovky budou s povrchem z asfaltobetonu (pouze Zářivá ulice má navržen povrch s krytem z betonové dlažby); chodníky, parkovací stání a vjezdy k nemovitostem budou s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby budou vegetační úpravy (výsadba nových stromů, založení nových trávníků).
Současně s uvedenými opravami komunikací bude v území provedena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení.
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: prosinec 2018
  

 

Objekt u Seneckého rybníka
Stavební úpravou stávajícího objektu vznikne kvalitní základna pro volnočasové, výchovné a výukové aktivity dětí a mládeže. V přízemí bude zřízena plnohodnotná školka a prostor pro setkávání různých spolků a sklady. V dalších patrech budou učebny, herny a dílny pro různé spolky /hlavně skauting/. Uvažuje se s přednáškovými programy a sezónním intenzivním využíváním.
Rekonstrukce má poukazovat na ekologickou architekturu. Dominovat budou přírodní materiály. Objekt bude rozšířen a bude vestavěno podkroví.
V okolí rekonstruovaného objektu budou umístěny nové herní prvky a mobiliář.
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: září 2018
  

 

Prostranství mezi ulicemi Revoluční - Pod Vrchem
Předmětem této stavby je zřízení nového parkoviště pro osobní automobily mezi ulicemi Revoluční a Pod Vrchem v městské části Plzeň – Lobzy. Parkoviště bude mít kapacitu 49 kolmých parkovacích stání, z toho 3 pro invalidy. Parkoviště bude mít společný sjezd a výjezd na Revoluční ulici.
Plochy vozovek, parkovacích stání a přístupových chodníků jsou navrženy z betonové dlažby. Součástí stavby je výměna stávajících a osazení nových stožárů veřejného osvětlení a dále výsadba nových stromů a keřů a úprava ploch zeleně.
Stavbě parkoviště bude předcházet v dotčeném území rekonstrukce několika vodovodních řadů a dvou úseků kanalizace.
Akci finančně podpořil MO Plzeň 4.
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: srpen 2018

 

Chválenická ulice
Rekonstrukce uvedené ulice, která je součástí regenerace sídliště Slovany, je vyvolána především snahou o zlepšení podmínek pro parkování a zajištění bezpečného obousměrného průjezdu vozidel a současně také zvýšení komfortu a bezpečnosti pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu, např. návrhem zpomalovacího prvku – zvýšené plochy křižovatky Chválenická – U Pumpy.
Vozovky budou s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a zvýšená plocha křižovatky z betonové dlažby.
Mimo samotných úprav komunikace a chodníků je navrženo doplnění veřejného osvětlení a vegetační úpravy (kácení x výsadba nových stromů, úprava travnatých ploch).
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: říjen 2018
  

 

Chodník ve Spojovací ulici
S potřebou zajistit bezpečný pobyt chodců – zvláště dětí docházejících do MŠ – bude obnovena vozovka v ulici a doplněn jednostranný chodník. Dnešní obytná zóna bude zrušena a komunikace třídy D bude změněna na třídu C – obslužnou komunikaci. Tuto změnu si vyžádal fakt, že stávající komunikace slouží kromě průjezdu motorových vozidel hlavně k přístupu rodičů s dětmi do mateřské školy. Při malé šířce komunikace a nekázni motoristů, kteří i přes malou šířku komunikace zde parkují, docházelo k nebezpečným situacím až k ohrožení procházejících dětí. Také budou doplněna parkovací stání osobních vozidel, včetně stání pro osoby s tělesným postižením.
Vozovka bude s povrchem z asfaltobetonu; chodníky, parkovací stání a zvýšené plochy z betonové dlažby.
V rámci stavby bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, přeložka stávajícího kabelu CETIN a vegetační úpravy (kácení x výsadba nových stromů, úprava travnatých ploch).
Přibližný termín zahájení stavby: srpen 2018
  

 

Dopravní ulice na Nové Hospodě
Předmětem stavby je oprava povrchu části místní komunikace Domažlická, změna stavebního uspořádání křižovatky Domažlická – Dopravní vložením směrovacích ostrůvků a rekonstrukce místní komunikace Dopravní v úseku od křižovatky s Domažlickou přibližně ke křižovatce s ulicí Šikmá. Stavba se dotýká hlavního (vozovka, parkování) a přidruženého (chodníky) dopravního prostoru. V rámci stavby je navržena nezbytná úprava odvodnění vyplývající z navrhovaných stavebních úprav.
Vozovky místních komunikací jsou navrženy s povrchem z asfaltového betonu; vjezdy k nemovitostem, parkovací místa a chodníky jsou navrženy s povrchem z betonové dlažby. Součástí stavby bude úprava stávajícího trolejového vedení.
Přibližný termín zahájení stavby: odloženo do roku 2019
  

 

Prostranství v ulici Družby
Účelem této stavby je vybudování nových parkovacích stání v dané lokalitě, kde je parkovacích stání trvalý nedostatek. Stávající plocha za objektem pošty bude dopravně propojena s ulicí Družby, nová komunikace bude sloužit pro obsluhu nových parkovacích stání. Celkem je navrženo 35 parkovacích stání, z toho 3 kolmá, zbytek stání je šikmých s úhlem 60°, z toho 2 šikmá slouží pro osoby se sníženou schopností pohybu.
Plochy vozovek, parkovacích stání a přístupových chodníků jsou navrženy z betonové dlažby. Součástí stavby je rekonstrukce kanalizace v daném území, osazení nových stožárů veřejného osvětlení a dále výsadba 10 ks nových stromů a úprava ploch zeleně.
Akci finančně podpořil MO Plzeň 4.
Přibližný termín zahájení stavby: červen 2018
  

 

Mohylová (úsek Stará Cesta – Masarykova)
Předmětem této akce jsou stavební úpravy Mohylové ulice v rozsahu od mostu přes řeku Úslavu po křižovatku s ulicí Masarykova. Stavební úpravy zahrnují rekonstrukci silnice II/233, části místních komunikací, rekonstrukci stávajících zálivů MHD včetně rekonstrukce nástupišť, úpravu dotčených světelně signalizačních zařízení. Dále se v rámci stavby řeší parkovací stání, sjezdy k přilehlým nemovitostem a rekonstrukce stávajících chodníků na stezku s odděleným provozem pěších a cyklistů.
Součástí stavebních úprav jsou rovněž úpravy na stávajících inženýrských sítích a zařízení – rekonstrukce a prodloužení stávající kanalizace, obnova vodovodních řadů a přípojek, přeložky sdělovacích kabelů a úpravy veřejného osvětlení. Povrchy silnice II/233, opravených částí místních komunikací a cyklostezky jsou navrženy z asfaltobetonu, parkovací stání a chodníky potom z betonové dlažby.
Akce je společnou investicí Statutárního města Plzně, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje a Vodárny Plzeň a.s. Časově související akcí bude rekonstrukce mostu přes řeku Úhlavu, kterou zajišťuje SÚS Plzeňského kraje.
Přibližný termín zahájení stavby: V letošním roce bude stavba zahájena rekonstrukcí kanalizace, v roce 2019 bude stavba pokračovat samotnou rekonstrukcí komunikace.
  

 

Stezka pro chodce a cyklisty Radčice – Malesice
Účelem stavby je vybudování stezky pro chodce a cyklisty mezi městskými částmi Malesice a Radčice – z ulice Ke Svatému Josefu v Malesicích ke kapličce Panny Marie Pomocné v lese Kyjov.
Hlavní přínos navržené stavby spočívá ve vytvoření alternativy pro pěší a cyklistický provoz, jenž nebude muset využívat silnici III/18050 mezi Radčicemi a Malesicemi, která je pro současnou pěší a cyklistickou intenzitu dopravy šířkově nevyhovující a nebezpečná.
Šířka navržené komunikace je ve zpevněné části 3,0 m + 2 x 0,50 m nezpevněná krajnice, její povrch je navržen z asfaltového betonu.
Přibližný termín zahájení stavby: srpen 2018

 

Chodník a stezka podél Chebské ulice
Předmětem této připravované akce je výstavba společné stezky pro chodce a cyklisty v Křimicích, nástupiště u zastávky K Rozvodně a chodníku mezi tímto nástupištěm a stávajícím chodníkem k areálu firmy Trolli Bohemia.
Navržená stezka bude mít povrch z asfaltobetonu, konstrukce nástupiště zastávky je navržena s krytem z betonové zámkové dlažby.
Součástí akce je i výstavba nového veřejného osvětlení.
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: červenec 2018
  

 

Chodník v ulici Ke Kostelu
Předmětem stavby je provedení levostranného chodníku ve směru od návsi a nutná stavební úprava dotčené místní komunikace. V křižovatce s ulicemi Borovicová a Ke Sv. Josefu bude provedena zvýšená křižovatková plocha.
Účelem stavby je zajištění a zlepšení dopravní obslužnosti pro pěší v daném území. Stavba rovněž zajišťuje zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčené komunikaci a v navazující křižovatce.
Celková délka navrženého chodníku je 190 m, šířka 2 m.
Stavba je zahájena, přibližný termín dokončení: červenec 2018

 

Chodník Jilmová
Předmětem stavby je vybudování nového chodníku na východní straně komunikace od ulice V Radčicích po sjezd na parcelu 6/8 v k.ú. Radčice u Plzně.
Součástí stavby bude osazení nových uličních vpustí a úprava stávajícího mostku přes Radčický potok.
Cílem stavby je zajistit bezpečný přístup pro pěší (zejména rodiče s dětmi) do areálu Klečkolandu.
Přibližný termín zahájení stavby: červenec 2018

 

Vlkýšská náves – zatrubnění vodoteče do Kumberské ulice
Předmětem stavby je rekonstrukce zatrubnění části vodoteče v délce 44 m, nově do železobetonové trouby DN 800. Jedná se o bezejmenný potok, levobřežní přítok Čemínského potoka.
Součástí stavby je úprava stávajícího propustku - stávající zatrubnění DN 600 bude vyměněno za zatrubnění DN 800. Účelem stavby je zajištění dostatečné kapacity zatrubněné části vodoteče pro převedení velkých vod.
Přibližný termín zahájení stavby: červenec 2018